St. Petersburg Chamber Choir

WORKS ALBUMS
TITLE/COMPOSER
LABEL
1. "Priidite, poklonimsya"
2. "Blagoslovi dushe moya"
3. "Blazhen muzh"
4. "Svete tikhyi"
5. "Nyne otpushchayeshi"
6. "Bogoroditse Devo"
7. "Slava v vyshnikh Bogu"
8. "Kvalite imya Gospodne"
9. "Blagosloven esi, Gospodi"
10. "Voskreseniye Khristovo videvshe"
11. "Velichit dusha moya Gospoda"
12. "Slava v vyshnikh Bogu"
13. "Dnes spaseniye"
14. "Voskrez iz groba"
15. "Vzbrannoy voevode"
Prelude (From Alexander Nevsky)
The 13th Century (From Alexander Nevsky)
Plescheyevo Lake (Song about Alexander Nevsky) (From Alexander Nevsky)
Pskov in Flames (From Alexander Nevsky)
Death to the Blasphemer! (Peregrinus expectavi) (From Alexander Nevsky)
Arise, People of Russia (From Alexander Nevsky)
The Teutonic Camp (Peregrinus expectavi) (From Alexander Nevsky)
Nevsky's Camp: Night before the Battle (From Alexander Nevsky)
The Battle on the Ice: April 5, 1242 (Peregrinus expectavi) (From Alexander Nevsky)
The Battle on the Ice: Fight for Russia! (From Alexander Nevsky)
The Battle on the Ice: Spears and Arrows (Peregrinus expectavi) (From Alexander Nevsky)
The Battle on the Ice: The Duel with the Grand Master (From Alexander Nevsky)
The Battle on the Ice: The Battle is Won (From Alexander Nevsky)
The Battle on the Ice: The Ice Breaks (From Alexander Nevsky)
The Field of the Dead (From Alexander Nevsky)
Pskov: Procession of the Fallen and Judgement of the Prisoners (From Alexander Nevsky)
And now let's celebrate! (From Alexander Nevsky)
Final Chorus (From Alexander Nevsky)
I. Priidite, poklanimsya (O come, let us worship)
II. Blagoslovi, dushe moya (Bless the Lord, O my soul)
III. Blazen muzh (Blessed be the Man)
IV. Svete tikhyi (O Jesus Christ)
V. Nyne otpushchayeshi (Lord, now lettest Thou Thy Servant depart)
VI. Bogoroditse Devo (Virgin, Mother of God)
VII. Slava v vyshnikh Bogu (Glory to God in the highest)
VIII. Khvalite imya Gospodne (Praise ye the name of the Lord)
IX. Blagosloven esi, Gospodi (Glessed art Thou, o Lord)
X. Voskreseniye Khristovo videvshe (Having beheld the Resurrection of Christ)
XI. Velichit dusha moya Gospoda (My soul doth magnify the Lord)
XII. Slava v vyshnikh Bogu (Glory to God in the highest)
XIII. Voskres iz groba (Rising from the tomb)
XIV. Vzbrannoy voevode (To thee, o the Mother of God)
1. "Priidite, poklonimsya"
2. "Blagoslovi dushe moya"
3. "Blazhen muzh"
4. "Svete tikhyi"
5. "Nyne otpushchayeshi"
6. "Bogoroditse Devo"
7. "Slava v vyshnikh Bogu"
8. "Kvalite imya Gospodne"
9. "Blagosloven esi, Gospodi"
10. "Voskreseniye Khristovo videvshe"
11. "Velichit dusha moya Gospoda"
12. "Slava v vyshnikh Bogu"
13. "Dnes spaseniye"
14. "Voskrez iz groba"
15. "Vzbrannoy voevode"


YOU MUST BE A SUBSCRIBER TO LISTEN TO ARKIVMUSIC STREAMING.
TRY IT NOW FOR FREE!
Sign up now for two weeks of free access to the world's best classical music collection. Keep listening for only $19.95/month - thousands of classical albums for the price of one! Learn more about ArkivMusic Streaming
Already a subscriber? Sign In